วันที่   9   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - เตรียมต้อนรับ ผอ.เขต และ รอง ผอ.เขต  200  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์