วันที่   10   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  30  นางณิชยา วงศ์อุทุมพร