วันที่   12   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุม Zoom พัฒนาระบบสินทรัพย์ (Obec Asset)  5  นายเวทิน หงษ์วิเศษ