วันที่   24   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  8  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์