วันที่   19   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฏร์รังสรรค์) ขอใช้ห้องประชุมเกียรติยศ เพื่อสวบสวนข้อเท็จจริง  3  นายธีรพงษ์ จินพละ