วันที่   27   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินบุคคล 38 ค.(2)  10  นางชิดชนก แกล้วกล้า