วันที่   30   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๖  12  นางสาวธิดาพร แก้วหาญ
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู  10  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์