วันที่   14   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566  5  นางจุติมาพร เชียงกา
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - จัดตั้งงบประมาณ ปี 2568 สำหรับโรงเรียน  35  นายเวทิน หงษ์วิเศษ
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา (ใบงาน และ ใบความรู้) ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  5  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์