วันที่   13   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการจัดสอบ RT NT O-NET ปีการศึกษา 2566  80  นางจุติมาพร เชียงกา
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - จัดตั้งงบประมาณ ปี 2568 สำหรับสำนักงานเขต  20  นายเวทิน หงษ์วิเศษ
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) -   - การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา (ใบงาน และ ใบความรู้) ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  5  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์