วันที่   24   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - การแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71  100  นางนวลอนงค์ ชูใส
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - การแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  100  นางนวลอนงค์ ชูใส
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - การแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  50  นางนวลอนงค์ ชูใส
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - การแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  20  นางนวลอนงค์ ชูใส