วันที่   4   มกราคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - เรียกบรรจุ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  5  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ตรวจประเมินคุณสมบัติ 28 ค.(2)  5  นางชิดชนก แกล้วกล้า