วันที่   3   มกราคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - เรียกบรรจุ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  5  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว