วันที่   5   มกราคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  15  นางสาวเกศรา ชาติคำดี
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - รับรายตัวข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  5  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ตัดโอนตำแหน่งฯ  10  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จัดรูปตัวยู)  35  นายวงศกร มาระวงค์