วันที่   9   มกราคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 1/2567  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว