[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.บร,เขต ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  peewarida@hotmail.com

  
   2   โรงเรียนบ้านโคกวัด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศจี เปล่งเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankokwat@buriram.org

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายสมบัติ โพธิ์นอก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  k.a.wittayakarn@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Woodthinan11@hotmail.com

  
   5   โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
  ที่ตั้ง  149 หมู่ 11 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
  เบอร์โทร  087-8753444

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ผู้อำนวยการ  นายชาญชัย ไชยพิศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   7   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรุณี นิลสระคู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Watphothong88@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหนองโสน
  ผู้อำนวยการ  นายไตรรงค์ ชุมสาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านมะค่า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางจุรีรัตน์ แก้วอำไพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านตะโก
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกนก ดีมี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง วิเศษนคร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  krokkhinoo@chaiyo.com

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัฒน์ รัตนดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายณธพงศ์ ผลแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   17   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายธาดาพงษ์ แดงงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   18   โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
  ผู้อำนวยการ  คณิศร ชัยศรีษะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านหนองเพชร
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   20   โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
  ผู้อำนวยการ  นายชาติชาย วงศ์คำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย สมคะเณย์
  ที่ตั้ง  112 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  08 9135 6979

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
  ผู้อำนวยการ  นายคารมย์ พลกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   23   โรงเรียนบ้านนากลาง
  ผู้อำนวยการ  นางศุภรา จันคลัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  moojood.tz@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านมาบสมอ
  ผู้อำนวยการ  นายสมชัย ปัตถา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   25   โรงเรียนบ้านหนองตราด
  ผู้อำนวยการ  นายอัศวเดช ชาติรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   26   โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
  ผู้อำนวยการ  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  samrongnonkeng@buriram1.go.th

  
   27   โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
  ผู้อำนวยการ  นายชาญณรงค์ บุตรคาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนพระครูวิทยา
  ผู้อำนวยการ  ผอ.ปริยากร ปักเกตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   29   โรงเรียนบ้านม่วง.
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  11

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
  ผู้อำนวยการ  นางประกอบ เพชรสุวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  makatae.brm1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านหนองยาง
  ผู้อำนวยการ  นายพัทยา ทวยเศษ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannongyangbr1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านสระเกษ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายศิริวัฒน์ จริยากุลวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางละมุล แมนไธสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
  ผู้อำนวยการ  นายพัทยา คำสอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา เวชสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  4 หมู่ที่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
  ผู้อำนวยการ  นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านพะไล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางประยูร ยืนยิ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายวาทิต มะริดรัมย์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านท้องเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสายพิณ พลสยม
  ที่ตั้ง  136 หมู่ 1 ต.กลันทา อเมือง จ.บุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0880788803

  
   42   โรงเรียนบ้านหนองปรือ.
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา สุทธิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  22

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายจันทา บุญสอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   44   โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
  ผู้อำนวยการ  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tum255259@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายทองดี อาจทวีกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   46   โรงเรียนวิมลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประเด็น สุขผดุง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   47   โรงเรียนบ้านหลักเขต
  ผู้อำนวยการ  นายวีระชัย วิเศษสัตย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านโคกเก่า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวันเพ็ญ เกรียรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านสวายจีก
  ผู้อำนวยการ  นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล เย็นทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   51   โรงเรียนบ้านพลวง
  ผู้อำนวยการ  นางภูริตา เจริญรัมย์
  ที่ตั้ง  198 หมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านฝ้าย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวพิกุล ประจันบาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   53   โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายสรวิชญ์ วิเศษ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   54   โรงเรียนบ้านถาวร
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา ละอองเอก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านสารภี
  ผู้อำนวยการ  นางธนพร ทรงรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sureeplom1414@outlook.co.th

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
  ผู้อำนวยการ  นายสันติ บำรุงธรรม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sakeasum@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านตลาดควาย
  ผู้อำนวยการ  ส.ต.อ.ยรรยง ศิลาชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านฝังงา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
   60   โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
  ผู้อำนวยการ  นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   61   โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุชัชริญจ์ ตลาดโพธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
  ผู้อำนวยการ  นายจิรยศ จรดรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เสริมสุข สังข์ทองรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sermsuksangtongram@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
  ผู้อำนวยการ  นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  044183098

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายสมกิจ อาจจุฬา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   67   โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ ศรีคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   68   โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนพภัสสร โกษากุล
  ที่ตั้ง  152 หมู่ 14 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  0961936569

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
  ผู้อำนวยการ  นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ
  ที่ตั้ง  152 หมู่ 14 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  0961936569

  
   70   โรงเรียนบ้านโคกระกา
  ผู้อำนวยการ  นางเตือนใจ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนบ้านหนองค่าย
  ผู้อำนวยการ  นางวารุณี ประทุมเมศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านหนองม้า
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐธยาน์ สากระจาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nongtalumpook@hotmail.com

  
   76   โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
  ผู้อำนวยการ  นายประภาส บรรลังก์
  ที่ตั้ง  38 หมู่ 4 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0956014884

  
   77   โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
  ผู้อำนวยการ  นางสุชญา ภะคะโต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา
  ที่ตั้ง  64 หมู่11 บ้านโคกเพชร ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0919455191

  
   79   โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ เตือประโคน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   81   โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sawaisor2559@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านสมสนุก
  ผู้อำนวยการ  นางนันทิยา รสจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannsomsanook@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายวีระ ทรงรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านโนนแดง
  ผู้อำนวยการ  นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   85   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
  ผู้อำนวยการ  นายประวิทย์ กุสันเทียะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   86   โรงเรียนบ้านตลาดชัย
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง เกรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   87   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
  ผู้อำนวยการ  นายธนายุทธ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
  ผู้อำนวยการ  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watbanmuangfang@buriram1.go.th

  
   89   โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   90   โรงเรียนบ้านโคกกลาง.
  ผู้อำนวยการ  นายนิเวศ ปิยะวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wanwisa588@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านโคกกลาง.
  ผู้อำนวยการ  นายนิเวศ ปิยะวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wanwisa588@gmail.com

  
   92   โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายนพพล เจียมรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านร่มไทร
  ผู้อำนวยการ  นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายสมยศ นามแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  jantravaskuru@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
  ผู้อำนวยการ  นายภานุมาศ วงศ์คำ
  ที่ตั้ง  ตหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
  เบอร์โทร  0933385213

  
   96   โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนวัดหัวสะพาน
  ผู้อำนวยการ  นายสำเภา วิเศษนคร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Kuasaphan@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
  ผู้อำนวยการ  นายเสถียรภัทร สมฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  somrit518@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดโคกสะอาด
  ผู้อำนวยการ  นางสุธัญญา สารศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   100   โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"
  ผู้อำนวยการ  นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.